Skocz do zawartości
zmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki
BIP DPS Ślesin

Usługi

Zasady kierowania do DPS w Ślesinie

Procedurę związaną z przyjęciem do Domu Pomocy społecznej w Ślesinie trzeb zacząć od złożenia wniosku w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego opiekun prawny. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna prawnego.

Potrzebne dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie,
  • dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia,
  • potwierdzenie wysokości emerytury bądź renty z ZUS/KRUS,
  • ostatni odcinek wypłaconego świadczenia,
  • decyzja gminy o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Oprócz tego wymagana jest pisemna zgoda na umieszczenie w Domu oraz potrącanie opłaty za pobyt. 
W przypadku osób ubezwłasnowolnionych należy dołączyć do wniosku zgodę na umieszczenie podopiecznego wyrażoną przez sąd rodzinny!

Zakres świadczonych usług

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwia rozwój ich osobowości poprzez organizację życia codziennego. 
Dom uwzględnia potrzebę aktywnego trybu życia, dostępu do kultury oraz podtrzymania więzi rodzinnych, towarzyskich i kontaktów społecznych. 
Istotną rolę w działalności Domu zajmują działania na rzecz integracji. Corocznie organizowane są imprezy o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym. 
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej z NFZ, mieszkańcami zajmuje się dwóch lekarzy: rodzinny i psychiatra. W szerokim zakresie mieszkańcy korzystają również z konsultacji i leczenia specjalistycznego. W tym między innymi z rehabilitacji domowej oraz psychiatrii środowiskowej ramach NFZ. Od 1 marca 2009 r. usługi pielęgniarskie w ramach opieki długoterminowej na rzecz mieszkańców świadczą pielęgniarki zatrudnione w spółce cywilnej. Dom zatrudnia również 6 pielęgniarek realizujących inne poza opieką długoterminową czynności.

Edukacja

Na terenie Domu odbywają się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oddział w Ślesinie. Korzystają z nich mieszkańcy DPS w Ślesinie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jak 
i uczniowie ze środowiska lokalnego. 
 
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Usługi - galeria główna
Kontakt
Telefon DPS Ślesin63 270 41 37e-mail DPS Ślesinsekr@dps.powiat.konin.pladresul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin
Copyright © DPS Ślesin. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting