Skocz do zawartości
zmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki
BIP DPS Ślesin

Oświadczenie dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dps.powiat.konin.pl/

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Brak części opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
Część linków w formie grafik prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Joanna Wołyńska, adres poczty elektronicznej dyrektor@dps.powiat.konin.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użykowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej ul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin

Dom mieści się w dwóch budynkach położonych w niedużej odległości od siebie.

Do budynku A (stary budynek) prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne na wprost wjazdu
na posesję, bez możliwości wejścia do budynku osób niepełnosprawnych (schody), drugie
od strony jeziora, gdzie znajduje się podjazd dla wózków. Z uwagi na dwie kondygnacje
w budynku funkcjonuje winda dla niepełnosprawnych.

Do pawilonów mieszkalnych D, E, F, G, H, I – budynków parterowych prowadzi jedno główne wejście bez barier architektonicznych oraz na każdym pawilonie funkcjonuje wyjście awaryjne, z których kostką chodnikową można przejść dookoła kompleksu budynków.

Budynki B i C są budynkami piętrowymi, stąd przy głównym wejściu znajduje się również winda dla niepełnosprawnych, posiada ona również rozwiązania służące osobom niepełnosprawnym (oznaczenia dla niewidomych).

Do budynku B i C prowadzą łącznie 4 wejścia, wszystkie pozbawione barier architektonicznych.

W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli.

Cały obiekt dostępny jest dla osób na wózkach.

Na każdym piętrze i w każdym budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

W holu po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja (punkt informacyjny),
po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się pokój pracowników socjalnych i nieopodal pokój pielęgniarek.

Sekretariat oraz gabinet dyrektora DPS znajduje się na I piętrze budynku w części C, tu również księgowość DPS.

Na przeciwko dyrektora DPS – ma swoją siedzibę Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej, a na II piętrze budynku Środowiskowy Dom Samopomocy.

Budynek B na parterze zajmuje węzeł żywieniowy ze stołówką.  Na pierwszym piętrze sale terapeutyczne. W końcu budynku, na tym samym piętrze pomieszczenia oddane do dyspozycji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale oddział w Ślesinie. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, za to są poręcze w ciągach komunikacyjnych ułatwiające przemieszczanie się osobom słabowidzącym.

Na parterze budynku znajduje się rozkład pomieszczeń budynku w formie wizualnej, informacja zapewniona jest również w sposób głosowy (punkt informacyjny).

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
lub psa przewodnika (poinstruowani pracownicy DPS – w portierni).

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców nie ma wyznaczonego parkingu przy budynku A.
W jego okolice wjeżdżają jedynie samochody dostawcze obsługowe oraz techniczne i karetki pogotowia.

W sekretariacie DPS jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Poza tym osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają również możliwości:

przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Dom Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 46 62-561 Ślesin
korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: dyrektor@dps.powiat.konin.pl
przesyłania faksów na numer (63) 27 04 137
korzystania z platformy e-PUAP.
Copyright © DPS Ślesin. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting