Witamy
 O nas
 Galeria
 Biuletyn_Informacji_Publicznej

Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

 

               Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna od 1 września 1995 roku. Podstawą prawną powołania placówki było Zarządzenie Nr 27 z dnia 31 marca 1995 r. Wojewody Konińskiego w sprawie utworzenia i nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Od 1 stycznia 1999 r. Dom działa w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Konińskiego Nr V/37/99 z dnia 24 lutego 1999 r. i jest jednostką organizacyjną Powiatu Konińskiego. Użytkowany przez Dom majątek i grunty stanowią mienie komunalne Powiatu Konińskiego.

W 2008 roku Dom osiągnął standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

               W styczniu 2009 r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję (PS.II-11.9013-20/08 z dnia 09.01.2009 r.), którą umocował zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie na czas nieokreślony. Decyzja zatwierdza dwuprofilowość Domu z liczbą miejsc rzeczywistych 100. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (25 miejsc) oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (75 miejsc).

               Dom zapewnia Mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwia rozwój ich osobowości poprzez organizowanie życia codziennego. Dom uwzględnia potrzebę aktywnego trybu życia, dostępu do kultury oraz podtrzymywania więzi rodzinnych, towarzyskich i kontaktów ze społecznością lokalną.

               Realizacja zadań dokumentowana jest w indywidualnych planach opieki prowadzonych dla każdego mieszkańca.

               Istotną rolę w działalności Domu zajmują zadania na rzecz integracji (rehabilitacja społeczna). Corocznie organizowane są imprezy o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.

               W ramach opieki zdrowotnej objętej ubezpieczeniem, Mieszkańcami zajmuje się dwóch lekarzy: lekarz rodzinny oraz lekarz psychiatra. W szerokim zakresie Mieszkańcy korzystają z konsultacji i leczenia specjalistycznego.

Od 1 marca 2009 r. usługi pielęgniarskie na rzecz Mieszkańców świadczą pielęgniarki zatrudnione w spółce cywilnej.

               Opiekę psychologiczną sprawuje specjalista zatrudniony w ramach umowy cywilno – prawnej.

               Na terenie Domu odbywają się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rychwale.

               Corocznie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego publikowany jest komunikat Starosty Konińskiego dotyczący wysokości kosztu utrzymania (na dany rok kalendarzowy) Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

 

Organizacja Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

 

 

               Aktualnie zatrudnieni pracownicy posiadają kwalifikacje zgodne z wymaganiami stanowiskowymi. Główne zadania opiekuńczo – terapeutyczne realizowane są przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy, w skład którego wchodzą: starszy specjalista pracy socjalnej, pracownik socjalny, opiekunowie, terapeuci zajęciowi, starsza pielęgniarka, pokojowe. Prace zespołu wspierane są przez psychologa, prawnika, księdza.

 

 

Życie kulturalne i sportowe Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

Aktualizacja strony: 11 lipca 2013

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, © 2007 by DPS Ślesin